INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Niniejszym pragniemy poinformować iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

2.Administratorami Twoich danych jest HOLIMEDICA sp. S.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Warszawa, KEN 103/U3 Warszawa

Punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować  w sprawach ochrony swoich danych osobowych email : info@holimedica.pllub telefonicznie pod numer : 785992512.

5.W celu udzielania świadczeń  leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz  ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe  z następujących kategorii :

A.Podstawowe dane identyfikacyjne : imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania , telefon, e-mail

B.Dane dotyczące zdrowia ,

C.Nagrania wideo – z monitoringu wizyjnego

D..Pana / Pani dane możemy udostępnić  następującym kategoriom podmiotów z którymi wiąże nas umowa powierzenia :

Księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie.

Serwisowi informatycznemu – w sytuacji usunięcia awarii systemów informatycznych

5.Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych  przechowujemy przez okres 20 lat. W przypadku osób nieletnich 22 lata.

6.Nagrania z monitoringu zachowywane są przez okres 3 miesięcy.

7.Panu / Pani  przysługują prawa :

Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy  Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości :Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości ; Do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,; Do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby; O tym iż obiekt jest monitorowany  i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy jak również przy wejściu na teren jednostki znajduje się tabliczka informująca o monitoringu wizyjnym; O planowanej zmianie  celu przetwarzania , przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych; Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych

Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO

W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta  ( udzielonej w innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych ), możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach  dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to  istotnie utrudnić realizację  tego celu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.

Udostępnienia dokumentacji medycznej  na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

7.Weryfikacji tożsamości  dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią  dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji :daty dokonania weryfikacji tożsamości; oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

  1. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego .Może my utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.
  2. W celu wykonaniaPana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail lub zadzwoń . Proszę pamiętać że przed realizacją Pana/Pani żądania  będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/ Pani czyli będzie musie Pana/Panią zidentyfikować pytając o dane  które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie  zostanie pomyślnie przeprowadzona  będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji , dopiero wówczas Pana/Pani żądanie będzie  podlegało realizacji.

10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz  z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

11.Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani świadczeń leczniczych.

12.Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym , edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna .

 

error: Alert: Treść jest chroniona !!