Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez holimedica.pl
1. Postanowienia ogólne

Definicje:

Usługodawca – HOLIMEDICA Sp. C. Beata Kaczmarek Łukasz Kaczmarek, Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa
Telefony: (+48) 785 992 512
Adres email: info@holimedica.pl
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: holimedica.pl
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu za pomocą e-wizyta
Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
Rejestracja – proces umawiania e-wizyty lub udziału w innym wydarzeniu online (zajęciach grupowych online, webinariach i szkoleniach)
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – bez jednoczesnej fizycznej bezpośredniej obecności stron.
Kalendarz Wizyt – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu przez Internet za pośrednictwem kalendarza wizyt
Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Rodzaje i zakres Usług oraz płatność

Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
umożliwia rezerwację terminu konsultacji
umożliwia rezerwację udziału w warsztacie, cyklu warsztatów kursie online
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania produktów lub usług, zmiany cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, tworzenia ofert specjalnych oraz zmieniania regulaminu.
Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
Usługodawca jest płatnikiem VAT. Ceny produktów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określony jest w „Wysyłka”.
Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przy odbiorze w siedzibie firmy ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa – gotówką lub kartą płatniczą
d) płatność kartą kredytową, płatniczą – zgodnie z zasadami obsługującego serwisu PayU, Przelewy24, systemu Paypall
e) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto: HOLIMEDICA Sp.C., Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa
Nr konta: 24 1160 2202 0000 0003 5478 6214
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać ” Płatność konsultacja online lub nazwę warsztatu
Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Usługodawcy następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Usługodawcy.
Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.
Usługa zostanie wykonana w terminie wskazanym po pełnym jej opłaceniu.

3. Warunki świadczenia usług

W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
posiadać dostęp do sieci Internet,
posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
posiadać zainstalowaną aplikację ZOOM
Każdy Użytkownik może zarezerwować termin za pomocą Kalendarza Wizyt, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W niektórych przypadkach rezerwacja terminu może wymagać podania nr PESEL. Podanie nr PESEL jest uzasadnione koniecznością identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę.
Zarezerwowanie wizyty lub udziału w innym wydarzeniu online jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO). Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie wizyty. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Użytkownik może zdecydować się na wypełnienie ankiety dotyczącej jego stanu zdrowia. Przekazanie takich danych będzie pomocne w przygotowaniu wizyty lub udziału w innym wydarzeniu online.
Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zarezerwowanie terminu za pomocą Kalendarza Wizyt.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi.
W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie holimedica.pl lub konfeo.com
Rejestracja odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swoich danych.
W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
Zabrania się udostępniania swoich danych osobom trzecim.
Użytkownikowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@holimedica.pl
Usługodawca niezwłocznie potwierdzi i na e-mail ( jeżeli został podany przy zawieraniu umowy lub na adres z którego przyszło oświadczenie o odstąpieniu ) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.), za wyrób medyczny uznawane jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

5. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść , formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez korzystanie z serwisu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest odpowiedzialny za wszelkie następstwa wynikające z błędnych lub nieprawdziwych informacji podanych przez Użytkownika.
Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
Wyniki ankiety wypełnianej przez Użytkownika w trakcie umawiania wizyty nie zawierają diagnozy medycznej,

6. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Regulamin obowiązuje od 1.05.2020r.