REGULAMIN SZKOLEŃ
Definicje

1) Kurs/ szkolenie – oznacza szkolenia przeznaczone dla lekarzy, lekarzy dentystów , fizjoterapeutów zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.

3) Organizator – Organizatorem kursu jest firma HOLIMEDICA sp. S.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Warszawa, KEN 103/U3 Warszawa

4) Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy i opłaci kurs w całości.

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

4) Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

5) Uczestnicy kursu potwierdzają każdorazowo swoją obecność na szkoleniu podpisem na liście obecności.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

Rejestracja wszystkich wydarzeń odbywa się poprzez system KONFEO. Formularz zgłoszeniowy do szkolenia znajdziesz bezpośrednio w dopisze do szkolenia.
Po wysyłaniu do nas poprawnego zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia przez systém KONFEO wraz z fakturą proforma do zapłaty.
Dokonanie płatności jest :
Równoznaczne z wykupieniem szkolenia
Podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty za kurs w całości.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego, dokonanie w terminie płatności stanowi prawnie wiążąca umowę pomiędzy HOLIMEDICA a uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym.

Opłaty i terminy wnoszenia za kursy

Opłatę za kurs należy wnieść zgodnie z przesłaną fakturą proforma.
Bark zapłaty w terminie wskazanym na fakturze proforma jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i Pana / Pani zgłoszenie zostanie anulowane.
Jeżeli korzystasz z promocji, zaznacz to na formularzu zgłoszeniowym. Bark takiej informacji skutkuje nieuwglęcnieniem jej na fakturze.

Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po otrzymaniu faktury proforma wpłacają pieniądze na poniższe konto: IBAN PL 24 1160 02 0000 0003 5478 6214

Pozostałe informacje

Do 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia otrzymasz informację drogą elektroniczną :

O realizacji szkolenia wraz z informacjami o miejscu, czasie i harmonogramie szkolenia
Lub

O odwołaniu szkolenia wraz z uzasadnieniem
Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata 100% ceny kursu oraz podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

Rezygnacja z kursu dla swej ważności musi zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila lub w przesłana w formie pismenj na adres organizatora. Datą rezygnacji jest data wpłynięcia ( otrzymania ) pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu do organizatora.

Rezygnacja w terminie do 14 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia powoduje zwrot całości wniesionej opłaty, w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia na wskazane konto bankowe w piśmie o rezygnacji ze szkolenia.

Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem skutkuje zwrotem wpłaty w wysokości 75% ceny szkolenia w terminie 30 dni od zakończenia szkoenia na wskazane konto bankowe w piśmie o rezygnacji ze szkolenia.

Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem skutkuje brakiem zwrotu opłaty za szkolenie.

Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej.

2) Kursy odbywają się we wskazanej przez Organizatora lokalizacji.

3) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej po wybraniu odpowiedniego kursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

4) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

6) Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

Dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora ,w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.Urz.UE L 119 s.1 ) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej ,zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.
Uczestnicy wyrażają zgodę na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez Organizatora a tym samym na publikację wizerunku na stronie ….., w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych szkoleń organizowane przez Organizatora .
Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Pozostałe regulacje

1) Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej Organizatora: holimedica.pl