BOC – Moduł I – Initial

REJESTRACJA

BOC - Moduł I - Initial 14-15.09.2022

Zakończenie rejestracji: 03/04/2022 10:00

2,000.00

Zarejestruj się

Zapraszamy serdecznie na jedyny w Europie kurs BOC System, II edycja

Prowadzący: prof. Mariano Rocabado, dr Roberto Gutiérrez

Grupa docelowa: stomatolodzy, ortodonci, fizjoterapeuci

Wymagania wstępne: numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dla lopedów wymagane minimum  –  ukończenie studiów zawodowych. Dopuszczalne jest przystąpienie do kursu w trakcie studiów na ostatnich latach powyższych kierunków.

Język wykładowy: angielski

Moduł 1:  w formie wykładowej dostępny dla większej ilości uczestników

Moduł 2 oraz 3:  praktyczny kurs kliniczny, limit 15 uczestników – rejestracja tylko dla osób które otrzymały mailowe potwierdzenie dostępności miejsca, osobom tym zostanie podane hasło dostępu do rejestracji. Informacje: zapisy@holimedica.pl

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności diagnozy i zaplanowania terapii zaburzeń czaszkowo-szyjnych i czaszkowo-żuchwowych w koncepcji leczenia opracowanej przez prof. Mariano Rocabado.

WIEDZA:
Zdobycie najnowszej wiedzy o: budowie anatomicznej i biomechanice stawu skroniowo-żuchwowego, jamy ustnej, odcinka szyjnego kręgosłupa, badań diagnostycznych: analiza zdjęć RTG, CBCT. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu fizjoterapii stomatologicznej oraz roli fizjoterapii i logopedii z terapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Kursant jest w stanie precyzyjnie określić topografię struktur anatomicznych w badaniach obrazowych oraz wyliczyć prawidłowe i zaburzone wartości w strukturach głowy i szyi zgodnie ze standardami badań obiektywnych: cefalometria, CBCT

UMIEJĘTNOŚCI:
Nabycie umięjętności oceny dokumentacji medycznej pacjenta: zdjęcia obrazowe, w tym analiza cefalometryczna wg. Rocabado, protokół CBCT wg. Rocabado- określenie konkretnych parametrów: kąt głowowo-szyjny, przestrzenie C0-C1, C1-C2, położenie kości gnykowej w trójkącie kości gnykowej, zachowanie lordozy w odcinku szyjnym, kąt rotacji C2. Badanie manualne stawu skroniowo-żuchwowego: palpacja struktur anatomicznych, w tym mapa bólu wg. Rocabado – określenie wrażliwości w mapie bólu obszarów 1-8. Planowanie kolejnych kroków leczenia pacjenta: leczenie czynnościowe prowadzone przez fizjoterapeutę i logopedę, szynoterapia prowadzona przez lekarza, współpraca w pracy zespołowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Zdobycie kompetencji pracy zespołowej w grupie specjalistów: lekarz-fizjoterapeuta. Nabycie kompetencji przez realizację procedur i strategii terapeutycznych.

14-15.09.2022 – moduł I (Initial)

Dzień 1

 • Anatomia i biomechanika. Norma i okluzja funkcjonalna. Occlusal form and function. Relacja żuchwa-szczęka. Artykulator. Diagnostyka. Wstępny plan leczenia.
 • Planowanie leczenia w oparciu o relację trójcentryczną
 • Odmienne spojrzenia ortodonty, chirurga szczękowo-twarzowego oraz protetyka

Dzień 2

 • Prawidłowa diagnostyka obrazowa: czaszkowo-kręgosłupowa i protokoły dla stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Diagnostyka: zebranie informacji.
 • Parametry zdjęć klinicznych oraz radiologicznych. Kliniczne obserwacje symetrii i asymetrii twarzy.
 • Multidyscyplinarna trójcentryczna stabilizacja.
 • Połączone leczenie wstępne fizjoterapeuty i dentysty. Interdyscyplinarna komunikacja a praca samodzielna. Przykłady kliniczne.
 • Różnice diagnostyczne. Przykłady kliniczne od prostych do złożonych.
 • Jak określić przyczyny problemu pacjenta: okluzyjne, czaszkowo-kręgosłupowe, posturalne lub mieszane.

16-17.09.2022 – moduł II  (Intermediate)

Dzień 3

 • Pierwsze spotkanie. Kluczowe zagadnienia: historia pacjenta, tło kliniczne, objawy, modele artykulacyjne, protokoły obrazowe TIO ((Tricentric Interocclusal Orthesis )
 • Analiza mięśniowa: obserwacje kliniczne nad i podżuchwowe
 • Synowialny staw skroniowo-żuchwowy. Mapa bólu wg. prof. Mariano Rocabado.
 • Ocena funkcjonalna stawu skroniowo-żuchwowego (Relacja 4:1)

Dzień 4

 • Rejestracja zwarcia i modele artykulacyjne. Ocena szyn uczestników.
 • Diagnostyka obrazowa – przykłady kliniczne patologii i dysfunkcji
 • Analiza każdego uczestnika: modele, protokół CBCT, wstępny plan leczenia

18-19.09.2022 – moduł III (Advance)

Dzień 5

 • Ogólna trójcentryczna orteza interokluzyjna. Projektowanie i rozwój zgodnie z kliniczną i obrazową diagnostyką obrazową oraz postępem leczenia.
 • TIO: Tricentric Interocclucal Orthesis
 • Wymiar pionowy
 • Parametry czaszkowo-kręgowe i czaszkowo-żuchwowe dla bezpiecznego i biologicznego postępowania klinicznego.
 • Formowanie i normalizacja funkcjonalna: Zdjęcia kliniczne, plan estetyczny, funkcjonalna okluzja

Dzień 6

 • Wspólne postępowanie w ortopedycznej terapii manualnej (OMT) w zależności od stanu uzębienia i stawu skroniowo-żuchwowego (STMJ)
 • Czaszkowo-kręgosłupowa normalizacja w OMT. Przykłady kliniczne
 • Zarządzanie tkankami miękkimi i elektroterapia
 • Podsumowanie i dyskusja.

Uwaga! Na kurs trzeba przyjechać ze swoim protokołem CBCT wg Rocabado (Koszt dodatkowy to ok. 700 w Warszawie) oraz z modelami w artykulatorze. Szczegóły prześlemy bliżej terminu kursu.

I.  Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji kursu „BOC System 2022r.”

II. Informacje ogólne

Organizatorem kursu jest HOLIMEDICA SP.C BEATA KACZMAREK, ŁUKASZ KACZMAREK z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103 lok. U3, 02-722 w Warszawie (NIP: 952-218-28-03)

 1. Kurs odbywa się w terminie: I część 14-15.09.2022 (Initial Module) oraz II i III część 16-19.2022 (Intermediate i Advanced),  w Warszawie. Uczestnik zostanie poinformowany o miejscu szkolenia najpóźniej miesiąc przed kursem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca kursu.
 3. Temat kursu: Dysfunkcje czaszkowo-szyjne i czaszkowo-żuchwowe. Diagnostyka i podejście do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego.
 4. Językiem wykładowym jest język angielski.
 5. Organizator nie zapewnia tłumaczenia.

III. Warunki uczestnictwa w Kursie. Anulacje. A. Uczestnik

 1. Aby wziąć udział w kursie należy zarejestrować się na stronie www.holimedica.pl,

2. Wysokość opłaty zależna jest od ilości modułów. Ceny są podane przy rejestracji.

3. Warunkiem uczestnictwa i rejestracji na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i OPŁATA W WYSOKOŚCI 100% WYSOKOŚCI KWOTY NALEŻNEJ ZA UDZIAŁ W PLN w ciągu 3 dni od daty rejestracji.

4. Zadatek jest BEZZWROTNY ! Jeśli uczestnik z powodów losowych nie może wziąć udziału w kursie może zgłosić na swoje miejsce zastępstwo, ale na cały Kurs.

6. W razie gdyby Uczestnik nie mógł wziąć udziału w kursie, Organizator może spróbować znaleźć osobę na zastępstwo, jeśli ma chętnych na liście.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty zadatku w terminie płatności określonym na fakturze proformie (3dni).

9.  Opłaty należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na podany numer konta w fakturze proformie.

10. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną.

11. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

12. W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny, chyba że Uczestnik znajdzie osobę na zastępstwo. Zwrot zostanie wykonany po wpłacie kolejnego Uczestnika, jednakże nie później niż w roku kalendarzowym w którym została dokonana rejestracja.

13. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztu za kurs w razie losowej przyczyny ze strony wykładowców, niezależnej od Organizatora. Kurs ma zakres teoretyczno-praktyczny.

14. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji Uczestnik jest zobowiązany do podpisania Regulaminu i odesłania go skanem na adres zapisy@holimedica.pl.

Przebieg Kursu:

 1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały przygotowane przez wykładowcę są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Organizator nie ingeruje w treść i formę dostarczoną przez wykładowcę.
 2. Organizator dostarcza filmy z nagraniem części praktycznej. Nie ma możliwości nagrywania wideo całego kursu.
 3. Na kursie występuje ZAKAZ robienia zdjęć i filmowania zawartości kursu chyba , że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu.

Warunki zaliczenia Kursu. (dotyczy uczestników):

 1. Za udział w kursie lekarze otrzymują punkty edukacyjne. Ich liczba jest uzależniona od liczby godzin sesji naukowych.
 2. Każdy z uczestników, który był obecny na kursie, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych (lekarze) oraz zaświadczenie o ukończeniu Kursu.
 3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Kursu na podstawie 100% obecności na kursie.

 

TERMIN I MIEJSCE

Rozpoczęcie: 14/09/2022 10:00

Zakończenie: 15/09/2022 18:00

Warszawa, Polska - dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym czasie

Strona wydarzenia: Holimedica.pl

ORGANIZATOR

HOLIMEDICA Sp.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa

info@holimedica.pl

tel. 733992512