Administrator Danych Osobowych  :HOLIMEDICA sp. S.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Warszawa, KEN 103/U3 Warszawa Informacje o inspektorze ochrony danych osobowych (o ile powołano taką osobę)

Definicje :

 1. RODO – oznacza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 2. Dane – oznaczają dane osobowe
 3. Uczestnik – oznacza osobę której dane dotyczą a która korzysta ze szkoleń organizowanych przez Administratora
 4. Osoba – oznacza osobę której dane dotyczą
 5. Podmiot przetwarzający – oznacza organizację , podmiot lub osobę  której jednostka powierzyła przetwarzanie danych osobowych
 6. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych , które polegają na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osób fizycznych w szczególności do analizy prognozy aspektów dotyczących zdrowia, efektów pracy, sytuacji ekonomicznej.
 7. Polityka prywatności reguluje następujące procesy przetwarzania danych osobowych  uczestników
 8. Podstawy przetwarzania danych
Żródło danych osobowych Zakres Podstawa prawna Cel
Uczestnik dane kontaktowe  mail telefon, NIP, adres Umowa o szkolenie Udział w szkoleniu
Uczestnik Publikacja wizerunku Pisemna zgoda promocja, marketing , edukacja  i szkolenia
Uczestnik dane kontaktowe  mail telefon Pisemna zgoda Marketing, oferta szkolen

Administrator  dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych , zawiadomień i żądań osób .

a/.Obowiązki informacyjne ADO informuje osobę o :

 • Przetwarzaniu jej danych osobowych przy pozyskaniu danych od tej osoby
 • O planowanej zmianie celu przetwarzania
 • Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania
 • O sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych
 • O prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • O naruszeniu ochrony danych osobowych gdy może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby
 • O tym , że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeżeli osoba taka zgłosiła żądanie dotyczące jej praw
 • Na żądanie osoby dot. dostępu do jej danych jednostka informuje osobę :
 • Czy przetwarza jej dane,
 • Podaje szczegóły przetwarzania zgodnie z art. 15 RODo)
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, należy przekazać tej osobie w momencie zbierania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
 • Marketing naszych produktów i usług

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Osobę fizyczną  przy rejestracji  na wydarzenie.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów.

Wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Osobę fizyczną  przy rejestracji  na wydarzenie oraz utrwalony wizerunek  podczas szkolenia .

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów.

Jednostka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby gdy :

 • osoba kwestionuje ich prawidłowość – na czas pozwalający sprawdzić ich poprawność
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem
 • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu sprawdzenia  czy jednostka  niema uzasadnionych prawnie nadrzędnych podstaw do nieuwzględnienia sprzeciwuADO ogranicza dane osobowe ze względu na kategorie osób, cel i czas przetwarzania :
Osoba Cel Dane Okres przetwarzania / przechowywania
Uczestnik Realizacja umowy o szkolenie Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

NIP

Telefon

E-mail

5 lat
Uczestnik Działania marketingowe, promocji szkoeleń Email, telefon Do odwołania zgody
Uczestnik Wykorzystanie wizerunku Wizerunek i dane osobowe Do odwołania zgody

 

 • Jednostka stosuje środki bezpieczeństwa wynikające z analizy ryzyka i adekwatności środków oraz oceny skutków dla ochrony danych
 • Niniejsza Polityka dotyczy zarówno danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny w księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach informatycznych.
 • Przetwarzanie danych może nastąpić jedynie dla wyraźnie oznaczonych celów.

RCPD

REJESTR CZYNNOŚCI DANYCH
CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA CEL PODSTAWA PRAWANA PRZETWARZANIA KATEGORIA OSÓB KTÓREJ DOTYCZY KATEGORIA DANYCH SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH KATEGORIE ODBIORCÓW
Rejestracja  uczestnika Zapisanie się na szkolenie Zgoda na rejestrację Uczestnik Imię i nazwisko, telefon Brak Sewis rejestracyjny
Powiadamianie  uczestników Wykonanie umowy o szkolenia Umowa Uczestnik Telefon, email Brak Administrator
Wystawienie faktury Rozliczenie płatności Ustawa ordynacja podatkowa Uczestnik, Imię i nazwisko, adres, NIP Brak Administrator, Księgowość, Urząd skarbowy
Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych promocja, marketing,  reklama, szkolenia  a Zgoda pisemna Uczestnik Imie i nazwisko, email, Brak Administrator
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI FINANSOWYCH Wykonywanie obowiązków skarbowych Ordynacja podatkowa Księgowość Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nip

Brak ksiegowy
ODBIERANIE POCZTY E-MAIL Możliwość kontaktu z osobami   w sprawach dot.szkoleń Zgoda  pisemna Uczestnik Adres e-mail, imię i nazwisko Brak Administrator
WYSYŁANIE POCZTY E- MAIL Możliwość kontaktu z osobami   w sprawach dot. Szkoleń zgoda pisemna , umowa Uczestnik Adres e-mail, imię i nazwisko Brak Administrator
NISZCZENIE  DOKUMENTÓW Trwałe zniszczenie danych Wszystkie kategorie danych Brak Administrator